Kalender Vedtægter Referater Bestyrelse Kontakt Legepladser Link Forside

 
Generalforsamling  2010
________________________________________________________________________________________________________________________________________

Punkt 1        Valg af dirigent

 Bestyrelsen foreslog Henrik, men da han var i Sverige og ikke var til stede på generalforsamlingen faldt valget på Else.

Punkt 2        Formandens beretning

Kloakkering

Formanden er i dialog med Ringkøbing-Skjern kommune omkring kloakeringen på vejene på Skovtoften. Vi oplever problemer efter asfaltering. Ringkøbing-Skjern kommune har indvilliget i at rense samtlige. Formanden sikrer sig at dette gøres foreningens tilfredshed.

Kantsten

Bestyrelsen har med formanden i spidsen indgået aftale med Ringkøbing-Skjern kommune omkring kantsten på Skovtoften.  Aftalen indebærer at Ringkøbing-Skjern kommune har pligt til at servicere kantstene de kommende 10 år, hvorefter grundejerforeningen selv overtager ansvaret.

Snerydning

Det har været nødvendigt at afholde udgift til snerydning på Skovtoften i 2009. Henrik har til alles tilfredshed udført et kæmpe stykke arbejde og det er besluttet at dette skal fortsætte efter behov.

Brøndboring

Ringkøbing-Skjern kommune har fremsendt en skrivelse til formanden omkring brøndboring. Alle husstande der har etableret en brøndboring skal henvende sig til kommunen og sikre sig den er lovlig. Dokumentet lægges på hjemmesiden af Erik. Bestyrelsen foretager sig intet yderligere over for de medlemmer der eventuelt har etableret en brøndboring på egen matrikel. Spørgsmål kan rettes til formanden.

Rafn & Søn

Processen omkring eventuel korrektion af ejendomsskat for de medlemmer af grundejerforeningen der har ønsket at deltage, er sat i gang. Rafn & søn styrer forløbet herfra. De enkelte medlemmer får direkte besked fra Rafn & Søn, når der er nyt at fortælle og hvis der skal indsendes yderligere papirer. Indtil da skal de enkelte medlemmer af grundejerforeningen blot være afventende.

Punkt 3        Regnskab 2009

Regnskabet er blevet udleveret til de fremmødte på generalforsamlingen. Sonny (revisor) har gennemgået regnskabet og hele bestyrelsen har underskrevet regnskabet der betragtes som godkendt uden anmærkninger. Ingen indvendinger på generalforsamlingen.


Punkt 4        Rettidige indkomne forslag fra medlemmerne

Skovtoften 4 – udvidelse af matrikel

Der er givet tilladelse til at nuværende ejer på Skovtoften 4 må etablere en sydvendt terrasse, hvor det er nødvendigt at fjerne en lille del af det eksisterende læbælte. Det er aftalt at, ved ejerskifte på Skovtoften 4 kan ny køber eller grundejerforeningen kræve at der reetableres til det oprindelige. Kommunen kan til enhver tid kræve at der reetableres til det oprindelige.

Antal stemmer: 13              For: 13          Imod: 0         Blanke: 0

Skovtoften 21 – udvidelse af matrikel

Der er givet tilladelse til at nuværende ejer på Skovtoften 21 må etablere køkkenhave i området bag deres nuværende have. Der må ikke opføres bygning. Det skal rammes ind med levende hegn som det eksisterende der afgrænser matriklen. Kommunen kan til enhver tid kræve at der reetableres til det oprindelige. Kommunen kan også blive nødsaget til at foretage gravearbejde i det område. Det er aftalt at grundejerforeningen til enhver tid kan kræve, at der reetableres til det oprindelige. Dog kan en sådan beslutning kun træffes på ordinær eller ekstraordinær generalforsamling. Det er aftalt at, ved ejerskifte på Skovtoften 21 kan ny køber eller grundejerforeningen kræve at der reetableres til det oprindelige.

Antal stemmer: 13              For: 11          Imod: 2         Blanke: 0

Græsklipning

Michael ønsker ikke at fortsætte med at vedligeholde grundejerforeningens grønne arealer. Bestyrelsen og de fremmødte takker Michael for en god og solid indsats.

Det er besluttet at bestyrelsen indhenter tilbud og i øvrigt arbejder på en ny aftale med Henrik, der gerne vil overtage arbejdet. Der træffes beslutning ved næste bestyrelsesmøde.

Punkt 5        Budget 2010

Budget for 2010 er blevet udleveret på generalforsamlingen. Sonny (revisor) fremlagde budgettet og dette er blevet godkendt. Der er ikke behov for kontingent ændring. Kontingent for 2010 er derfor kr. 1.500 pr husstand.

Kontingent for 2010 skal være indbetalt senest 1. april 2010.

Beløbet indbetales på:

Reg

Konto

Punkt 6        Valg af bestyrelsesmedlemmer

·         Morten                          Modtager genvalg              Er blevet genvalgt på generalforsamlingen

·         Erik                               Modtager genvalg              Er blevet genvalgt på generalforsamlingen

Bestyrelsen konstituerer sig selv på næste bestyrelsesmøde.

Punkt 7        Valg af revisor

·         Sonny                            Modtager genvalg              Er blevet genvalgt på generalforsamlingen

Punkt 8        Eventuelt

Arbejdsdage i 2010 afholdes som aftalt sidste lørdag i april og sidste lørdag i september. Der fremsendes invitation.