Kalender Vedtægter Referater Bestyrelse Kontakt Legepladser Link Forside

 


Grundejerforeningen Skovtoften Skjern                                           Referat af bestyrelsesmøde februar 2010

Mødedeltagere

Morten Meldgaard (referent)

Simon Bak Larsen

Betina Christensen

Michael Østergård

Erik Kristensen

Punkt 1        Regnskab 2009 – Budget 2010

Kort gennemgang af regnskab for 2009 samt budget for 2010 som revisor har godkendt. Bestyrelsen er enig om regnskab og budget kan fremlægges på generalforsamlingen.

Punkt 2        Kloakering

Formanden er i dialog med Ringkøbing-Skjern kommune omkring kloakeringen på vejene på Skovtoften. Vi oplever problemer efter asfaltering. Ringkøbing-Skjern kommune har indvilliget i at rense samtlige. Formanden sikrer sig at dette gøres foreningens tilfredshed.

Punkt 3        Kantsten

Bestyrelsen har med formanden i spidsen indgået aftale med Ringkøbing-Skjern kommune omkring kantsten på Skovtoften.  Aftalen indebærer at Ringkøbing-Skjern kommune har pligt til at servicere kantstene de kommende 10 år, hvorefter grundejerforeningen selv overtager ansvaret.

Punkt 4        Dagsorden generalforsamling

- Valg af dirigent (Bestyrelsen forestår Henrik, Skovtoften 22)

- Formandens beretning

- Gennemgang af regnskab for 2009

- Rettidigt indkomne forslag fra medlemmerne

- Gennemgang og godkendelse af budget 2010

- Valg af bestyrelsesmedlemmer

- Valg af revisor

- Eventuel

Morten søger for at den endelige dagsorden udfærdiges og udleveres til generalforsamlingen. Den sendes først rundt til bestyrelsens medlemmer til godkendelse på mail.

Punkt 5        Indbydelse til generalforsamling 2010

Bestyrelsen har besluttet at årets generalforsamling afholdes tirsdag den 09.03.2010 kl. 19.00 hos Erik på Skovtoften 6. Bestyrelsen mødes kl. 18.30. Erik Sørger for drikkevarer etc. Morten sørger for at udsende indbydelse senest søndag den 21. februar.

Punkt 6        Græsklipning

Michael har meddelt bestyrelsen at han ikke ønsker at fortsætte med at klippe vores grønne arealer. Det er derfor besluttet at emnet bringes op på den forestående generalforsamling så medlemmerne kan være med til at træffe beslutning om vedligeholdelse af de grønne arealer.

Bestyrelsen vil naturligvis gerne takke Michael for et godt udført stykke arbejde.

Punkt 7        Brøndboring

 

Ringkøbing-Skjern kommune har fremsendt en skrivelse til formanden omkring brøndboring. Alle husstande der har etableret en brøndboring skal henvende sig til kommunen og sikre sig den er lovlig. Dokumentet lægges på hjemmesiden af Erik. Bestyrelsen foretager sig intet yderligere over for de medlemmer der eventuelt har etableret en brøndboring på egen matrikel.