Kalender Vedtægter Referater Bestyrelse Kontakt Legepladser Link Forside

 
Referat - generalforsamling 22. marts 2011

Punkt 1        Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslog Henrik, Skovtoften 22 og han accepterede rollen. Henrik konstaterer, at generalforsamlingen er lovligt indkaldt og starter mødet.

Punkt 2        Formandens beretning

Kloakkering

Formanden er i dialog med Ringkøbing-Skjern kommune omkring kloakeringen ved indfaldsvejen til Skovtoften. Vi oplever store problemer med lugtgener. Det er besluttet, at bestyrelsen nu retter en skriftlig henvendelse til Ringkøbing-Skjern kommune og udbeder os en deadline for, hvornår sagen er bragt i orden. Det drøftes ved en senere lejlighed hvilken konsekvens det skal have, hvis lugtgenerne ikke forsvinder eller minimeres til et niveau som vi kan være tilfredse med.

Grønne arealer og snerydning

Bestyrelsen har været godt tilfreds med Henrik og samarbejdet fortsætter.

Rafn & Søn

Processen omkring eventuel korrektion af ejendomsskat for de medlemmer af grundejerforeningen der har ønsket at deltage, er fortsat i gang. Rafn & Søn styrer stadigvæk forløbet. De enkelte medlemmer får direkte besked fra Rafn & Søn, når der er nyt at fortælle. Indtil da skal de enkelte medlemmer af grundejerforeningen blot være afventende. Der ventes en afgørelse sidst på året.

Punkt 3        Regnskab 2010

Regnskabet er blevet udleveret til de fremmødte på generalforsamlingen. Sonny (revisor) har gennemgået regnskabet og hele bestyrelsen har underskrevet regnskabet der betragtes som godkendt uden anmærkninger. Ingen indvendinger på generalforsamlingen.

Regnskabet er tilgængeligt på vores hjemmeside.

Punkt 4        Budget 2011

Budget for 2011 er blevet udleveret på generalforsamlingen. Sonny (revisor) fremlagde budgettet og dette er blevet godkendt. Der er ikke behov for kontingent ændring. Kontingent for 2011 er derfor kr. 1.500 pr husstand.

Kontingent for 2011 skal være indbetalt senest 15. april 2011 på 7670 – 2573280.

Budgettet er tilgængeligt på vores hjemmeside.

Punkt 5        Rettidige indkomne forslag fra medlemmerne

Vedtægtsændring

Bestyrelsen har modtaget forslag til vedtægtsændring. Der er enighed på generalforsamlingen om, at denne vedtægtsændring skal gennemføres ved afstemning på ekstraordinær generalforsamling.

Bestyrelsen vil derfor indkalde til ekstraordinær generalforsamling lørdag den 7. maj kl. 9.30 før arbejdsdagen starter kl. 10.00. Der udsendes invitation til medlemmerne af grundejerforeningen.

Følgende forslag sendes til afstemning.

Der etableres ny paragraf i vores vedtægter:

§ 8 stk. 5 ”Såfremt et medlem af grundejerforeningen ikke ønsker eller ikke har mulighed for at deltage i de to planlagte årlige arbejdsdage, kan medlemmet af grundejerforeningen købe sig fri af forpligtelsen ved at indbetale kr. 200 pr. arbejdsdag til grundejerforeningen. Grundejerforeningen stiller sig tilfreds med at et enkelt husstandsmedlem pr. matrikel deltager i de planlagte arbejdsdage”

Den eksakte ordlyd formuleres på konstituerende bestyrelsesmøde. Bemærk at denne vedtægtsændring skal godkendes af byrådet.

Punkt 6 + 7  Valg af bestyrelsesmedlemmer samt revisor

·         Simon (bestyrelse)        Modtager genvalg              Er blevet genvalgt på generalforsamlingen

·         Betina (bestyrelse)        Modtager genvalg              Er blevet genvalgt på generalforsamlingen

·         Erik (bestyrelse)            Modtager genvalg              Er blevet genvalgt på generalforsamlingen

·         Louise (bestyrelse)        Nyvalgt                               Er blevet valgt på generalforsamlingen

·         Sonny (revisor)             Modtager genvalg              Er blevet genvalgt på generalforsamlingen

Bestyrelsen konstituerer sig selv på næste bestyrelsesmøde den 14. april kl. 19.30 hos Morten, Skovtoften 20.

Michael har valgt ikke at modtage genvalg. Bestyrelsen siger tak til Michael for et godt samarbejde i bestyrelsen. Samtidig bydes Louise velkommen i bestyrelsen.

Punkt 8        Eventuelt

·         Den første arbejdsdag i 2011 afholdes 7. maj kl. 10.00. Invitation er fremsendt sammen med indkaldelse til generalforsamlingen. Bestyrelsen fremsender en reminder midt i april måned.

·         Køb af trampolin – der er givet tilsagn om en udgift på max. Kr. 1.000

·         For interesserede arrangeres fælles oprydningsdag med øvrige grundejerforeninger den 3. april 2011 fra kl. 10.00. Formålet er at holde de omkringliggende områder omkring foreningernes arealer pæne og rene. Ønsker man at deltage, bedes man rette henvendelse til formanden.

 

·         Snerydning – Henrik laver en ”gangsti” rundt ved skovtoften efter behov ved snefald. Posten minder os om at vi skal huske at rydde sne op til vores postkasser.