Kalender Vedtægter Referater Bestyrelse Kontakt Legepladser Link Forside

 
Referat Ordinær Generalforsamling Grundejerforeningen Skovtoften Skjern afholdt søndag den 22.03.2009 på Skovtoften 16.
 

1.      Valg af dirigent og referent

Morten

 2.      Gennemgang af regnskab for 2007/2008

Revisor for Grundejerforeningen (Sonny) gennemgår regnskab og dette godkendes

 3.      Kontingent 2009

Kontingentet for 2009 nedsættes til kr. 1.500 og kontingentet opkræves i marts måned 2009 jf. tidligere udsendt skrivelse til samtlige husstande på Skovtoften, Skjern. Kassereren har styr på indbetalingerne.

 4.      Gennemgang og godkendelse af budget 2009

Bestyrelsen fremlægger budget for 2009 og dette er godkendt af Generalforsamlingen.

 5.      Rettidige indkomne forslag fra medlemmerne

Ingen har forslag der skal til afstemning på Generalforsamlingen.

 

6.      Valg af bestyrelsesmedlemmer

Formand for bestyrelsen Simon og bestyrelsesmedlem Michael modtager begge genvalg. Der er ingen modkandidater og begge fortsætter således i bestyrelsen.

 7.      Eventuelt

·         www.skovtoften-skjern.dk                                     

Stor ros til Erik. Mange besøgende. Erik modtager gerne billeder som kan lægges ud på hjemmesiden.

Grønne arealer / arbejdsdage                                  

Utilfredsstillende tilslutning. Det er i alles interesse at vores arealer holdes pæne. Flere medlemmer kommer med forslag om at vi enten nedlægger arbejdsdagene og i stedet hyrer fagfolk til at vedligeholde arealerne i det omfang det aftales eller hvis man ikke ønsker at deltage aktivt på arbejdsdagene kan hver enkelt husstand betale sig fra at deltage. Endeligt foreslås det at hvis man ikke møder op til en planlagt arbejdsdag skal der kunne sanktioneres mod dem der ikke møder op. Disse foreslag ønskes bragt til afstemning ved næste Generalforsamling.

     Michael fortsætter som arbejdsmand                      

    Stor ros til Michael.

Dato for Generalforsamling                                    

Flere medlemmer mener at det ikke var hensigtsmæssigt at afholde Generalforsamling en søndag. Det foreslås derfor, at vi fastsætter en fast dato (hverdagsaften) for afholdelse af Generalforsamling. Under punktet eventuelt kan der dog imidlertid ikke træffes sådanne afgørelser, men bestyrelsen har noteret sig synspunktet og vil til næste indkaldelse bestræbe sig på at lægge Generalforsamlingen en hverdagsaften – eventuelt første torsdag i marts. 

Referater af afholdte bestyrelsesmøder samt Generalforsamling

Der vil i fremtiden blive lagt referater ud fra afholdte bestyrelsesmøder på vores hjemmeside. Morten bliver ansvarlig for referaterne og Erik lægger dem ud på hjemmesiden.

Træer ud mod Ånumvej

Der hersker uenighed blandt medlemmerne om tidspunktet for de resterende træer skal fældes. Vi har sikkert flere gode diskussioner i vente omkring dette emne. 

Såfremt medlemmerne oplever der ikke er overensstemmelse med referatet og medlemmernes opfattelse af Generalforsamlingen, hører jeg naturligvis gerne fra medlemmerne, så eventuelle rettelser kan laves.

På vegne af bestyrelsen

Morten Meldgaard