Kalender Vedtægter Referater Bestyrelse  Legepladser Link Forside


22.10.2007

 

 

 

 

 

 

 

 

Indholdsfortegnelse

Kap. 1           Foreningens navn og hjemsted § 1-2

Kap. 2           Foreningens område og medlemskreds § 3-5

Kap. 3           Foreningens formål og opgaver § 6-7

Kap. 4           Medlemmernes forhold til foreningen § 8-13

Kap. 5           Foreningens ledelse og administration § 14-21

Kap. 6           Regnskab og revision § 22-23

Kap. 7           Forskellige bestemmelser § 24-25

Kapitel 1      Foreningens navn og hjemsted

§ 1
Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovtoften Skjern.

§ 2
Foreningens hjemsted er Ringkøbing-Skjern kommune. 

Kapitel 2      Foreningens område og medlemskreds

§ 3
Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 85-B

§ 4
Foreningens medlemmer er de til enhver tid værende ejere af ejendomme, som er beliggende inden for foreningens område.

§ 5 stk. 1
Foreningens generalforsamling kan efter samme regler, som gælder for vedtægtsændringer, træffe beslutning om

- at foreningens område skal udvides, således at ejere af ejendomme, der ligger uden for foreningens område, men som grænser til dette, kan optages som medlemmer af foreningen.

- at grundejerforeningen skal slutte sig sammen med én eller flere bestående grundejerforeninger for tilgrænsende område.

- at grundejerforeningen skal opdeles i to eller flere selvstændige foreninger.

Stk. 2
Beslutning efter stk. 1 kræver byrådets godkendelse.

Kapitel 3      Foreningens formål og opgaver

 § 6 stk.
Grundejerforeningen forestår drift og vedligeholdelse af fælles anlæg og fælles arealer i overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser og udfører de opgaver, der i øvrigt henlægges til foreningen i medfør af lovgivningen.

Stk. 2
Grundejerforeningen varetager i øvrigt i overensstemmelse med generalforsamlingens beslutning herom, medlemmernes fælles interesser i forbindelse med de under foreningens område hørende ejendomme.

Stk. 3
Grundejerforeningen er berettiget til at opkræve de økonomiske midler hos medlemmerne, der er nødvendige for udførelsen af foreningens opgaver.

 § 7
Grundejerforeningen er uafhængig af partipolitiske interesser. 

Kapitel 4      Medlemmernes forhold til foreningen

§ 8 stk. 1
Generalforsamlingen afgør, i hvilken omfang finansiering og administration af de til foreningen henlagte opgaver alene skal ske ved opkrævning hos de enkelte medlemmer eller tillige ved optagelse af lån.

Stk. 2
Det enkelte medlem er pligtigt til at betale de til enhver tid af generalforsamlingen fastsatte bidrag. Ved indtrædelse i Grundejerforeningen opkræves et engangsbeløb kr. 1.550 og medlemmet betaler derefter det fastsatte årlige bidrag generalforsamlingen har bestemt.

Stk. 3
Ved ikke rettidig betaling af skyldige beløb skal medlemmet betale alle omkostninger ved inddrivelsen. Derudover skal de betales et rentebeløb pr. påbegyndte måned af det skyldige beløb. Rentebeløbet fastsættes i overensstemmelse med renteloven.

Stk. 4
Et medlem, der er i restance til foreningen, har ikke adgang til og har ikke stemmeret på generalforsamlingen, ligesom medlemmet ikke kan vælges til tillidshverv i foreningen.

§ 9 stk. 1
Et medlem betaler bidrag for hver ejendom, medlemmet ejer, fra det tidspunkt, hvor der er pligt til at være medlem af foreningen.

Stk. 2
Hvis der på en ejendom er indrettet to eller flere selvstændige boligenheder, betales dog bidrag for hver boligenhed.

Stk. 3
Medmindre generalforsamlingen beslutter andet, skal der betales lige store bidrag for alle ejendomme og boligenheder.

 

§ 10 stk. 1
I forholdet til tredjemand hæfter medlemmerne ikke for foreningens forpligtelser med andet end deres andel i foreningens formue.

Stk. 2
I forhold til foreningen hæfter medlemmerne personligt og pro rata.

 § 11 stk. 1
Når et medlem overdrager sin ejendom eller på anden måde ophører med at være ejer af denne, er vedkommende fra dette tidspunkt ophørt med at være medlem af foreningen og har intet krav på foreningens formue.

Stk. 2
Den nye ejer indtræder i den tidligere ejers rettigheder og forpligtelser overfor foreningen.

§ 12 stk. 1
Et medlem har på generalforsamlingen en stemme for hvert bidrag der er pålagt medlemmet.

 Stk. 2
Områdets andelsboligforeninger er medlems af grundejerforeningen og hver boligenhed er pålagt bidrag til grundejerforeningen. Andelshaveren har stemmeret ligesom de øvrige grundejere og kan vælges ind i foreningens bestyrelse.

§ 13 stk. 1
Det enkelte medlem af grundejerforeningen skovtoften Skjern forpligter sig til to årlige vedligeholdelsesdag. Dato fastsættes af bestyrelsen og sendes ud i god tid til det enkelte medlem.

 § 13 stk. 2
Såfremt et medlem af grundejerforeningen ikke ønsker eller ikke har mulighed for at deltage i de to planlagte årlige arbejdsdage, kan medlemmet af grundejerforeningen købe sig fri af forpligtelsen ved at indbetale kr. 200 pr. arbejdsdag til grundejerforeningen. Grundejerforeningen stiller sig tilfreds med at et enkelt husstandsmedlem pr. matrikel deltager i de planlagte arbejdsdage.

Stk. 3
Hver enkelt husstand er forpligtet til at holde det grønne areal foran egen matrikel. Det er ikke Grundejerforenings ansvar at vedligeholde dette areal.

Kapitel 5      Foreningens ledelse og administration

§ 14 stk. 1
Generalforsamlingen er grundejerforeningens højeste myndighed.

Stk. 2
Medlemmer af ejerens husstand, lejere og andre brugere af ejendomme inden for grundejerforeningens område har ret til at overvære generalforsamlingen, med mindre generalforsamlingen beslutter andet. Det samme gælder for repræsentanter for kommunen.

 § 15 stk. 1
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts måned på en given adresse på Skovtoften, 6900 Skjern

Stk. 2
Generalforsamling indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel med skriftlig meddelelse til hvert enkelt medlem til din i medlemsprotokollen anførte adresse.

Stk. 3
Dagsordenen, der fastsættes af bestyrelsen, skal følge med indkaldelsen til generalforsamlingen. Det samme gælder det underskrevne og reviderede årsregnskab samt forslag til budget for indeværende regnskabsår.

Stk. 4
Forslag, der af medlemmerne ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamling afholdes.

Stk. 5
Spørgsmål, der ikke er optaget på dagsordenen, kan ikke sættes under afstemning.

Stk. 6
På den ordinære generalforsamling skal følgende punkter behandles 

1.      Valg af dirigent
2.      Bestyrelsen beretning om det forløbne år
3.      Aflæggelse af regnskab, underskrevet af revisor og bestyrelsen
4.      Rettidigt indkomne forslag fra medlemmerne
5.      Vedtagelse af budget og fastsættelse af kontingent
6.      Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter
7.      Valg af revisor og revisorsuppleant
8.      Eventuelt 

Under eventuelt kan der ikke sættes forslag under afstemning.

§ 16 stk. 1
Ekstraordinær generalforsamling, der indkaldes på samme måde og med samme varsel som den ordinære, afholdes når bestyrelsen finder det nødvendigt eller efter skriftlig begæring herom til bestyrelsen af mindst ¼ af medlemmerne, der ikke er i restance til foreningen. I begæringen skal dagsordenen for den ekstraordinære generalforsamling angives.

Stk. 2
Når begæring om afholdelse af ekstraordinær generalforsamling er indgivet til bestyrelsen, skal generalforsamlingen afholdes inden 6 uger efter dennes modtagelse, idet juli og december måned dog ikke medregnes.

Stk. 3
Hvis ikke mindst ¾ af de medlemmer, der har ønsket den ekstraordinære generalforsamling indkaldt er til stede på selve generalforsamlingens mødedato, kan dagsordenen nægtes behandlet af generalforsamlingen.

§ 17 stk. 1
Generalforsamlingen vælger en dirigent, der på generalforsamlingen afgør alle tvivlsspørgsmål vedrørende sagens behandlingsmåde og stemmeafgivning.

Stk. 2
Afstemningen sker ved håndsoprækning, medmindre der foreligger anmodning om skriftlig afstemning.

Stk. 3
Stemmeafgivningen kan ske ved skriftlig fuldmagt til et andet medlem eller et medlem af vedkommendes husstand. Intet medlem kan dog afgive stemme i henhold til mere end to fuldmagter.

 Stk. 4
Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved simpelt flertal, medmindre vedtægten bestemmer andet. Ved stemmelighed forkastes forslaget. Blanke stemmer medregnes ikke.

 Stk. 5
Over det på generalforsamlingen passerede, skal der udarbejdes et referat, der underskrives af både dirigenten og formanden, hvorefter det har fuld beviskraft i enhver henseende.

Stk. 6
Senest en måned efter generalforsamlingens afholdelse udsendes referatet af bestyrelsen til hvert enkelt medlem.

 § 18
Når der på generalforsamlingen er truffet gyldig beslutning om forhold af fælles interesse, er bestyrelsen bemyndiget til at underskrive for foreningens medlemmer i ethvert forhold, der er nødvendigt at gennemførelse af generalforsamlingens beslutning.

 § 19 stk. 1
Bestyrelsen består af mindst 4 medlemmer, der vælges på generalforsamlingen. Bestyrelsen konstituerer sig selv.

Stk. 2
Bestyrelsen samt suppleanter vælges for 2 år ad gangen, dog således, at der efter den første 2 års periode kun er 3 medlemmer på valg, året efter de resterende to og så fremdeles. Genvalg kan finde sted. På stiftende generalforsamling vælges 2 bestyrelsesmedlemmer for en 1 årig periode inden ovenstående rotation træder i kraft. 

Stk. 3
Dersom antallet af bestyrelsesmedlemmer ved afgang i årets løb, og efter at suppleanterne er tiltrådt, bliver mindre end 4, er bestyrelsen berettiget til at supplere sig selv blandet grundejerforeningens medlemmer indtil førstkommende generalforsamling.

Stk. 4
Bestyrelseshverv er ulønnet, med mindre generalforsamlingen bestemmer andet.

§ 20 stk. 1
Bestyrelsen har den daglige ledelse af foreningens virksomhed, herunder drift og vedligeholdelse af fællesarealer og fællesanlæg og udøver de administrative beføjelser, som er henlagt til foreningen. 

Stk. 2
Bestyrelsen afholder møde, så ofte formanden eller to medlemmer finder det nødvendigt.

Stk. 3
Over det under forhandlingerne passerede føres en protokol, der skal underskrives af bestyrelsen på næstfølgende bestyrelsesmøde.

 Stk. 4
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er til stede ved mødeafholdelse.

Stk. 5
Bestyrelsens beslutning træffes ved stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Stk. 6
Bestyrelsen kan til løsning af specielle opgaver nedsætte udvalg, der kan bestå af foreningens medlemmer uden for bestyrelsen.

§ 21
Foreningen tegnes overfor tredjemand af et flertal af bestyrelsen eller af formanden og et bestyrelsesmedlem i forening.

Kapitel 6      Regnskab og revision

§ 22 stk. 1
Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Første regnskabsår dog fra foreningens stiftelse og til 31. december samme år.

Stk. 2
Generalforsamlingen vælger en revisor og en revisorsuppleant. Genvalg kan finde sted.

Stk. 3
Regnskabet tilstilles revisor inden den 15. januar og skal af denne være revideret.

Stk. 4
Revisor kan foretage mindst et uanmeldt eftersyn til kontrol af regnskabsføring og kassebeholdning årligt.

§ 23 stk. 1
Medlemmernes indbetalinger foretages til det sted, som angives af bestyrelsen. Foreningens midler indsættes på i bank, sparekasse eller på girokonto i foreningens navn.

Stk. 2
Den kontante kassebeholdning må ikke overstige kr. 300.000

Stk. 3
Alle bilag over kr. 5.000 skal attesteres af både formanden og kassereren.

Kapitel 7      Forskellige bestemmelser

§ 24
Fremkommer der spørgsmål, hvorom denne vedtægt intet foreskriver, er bestyrelsen pligtig efter bedste evne og overbevisning at afgøre og løse disse, men skal dog fremlægge sagen til medlemmernes godkendelse ved førstkommende generalforsamling. I særdeles vigtige anliggender skal bestyrelsen indkalde til ekstraordinær generalforsamling omgående.

§ 25 stk. 1
Generalforsamlingens beslutning om ændring af foreningens vedtægter kræver 2/3 majoritet blandt de på generalforsamlingen fremmødte medlemmer, som dog mindst skal udgøre halvdelen af foreningens medlemmer.

Stk. 2
Er det fornødne antal medlemmer ikke til stede, men mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget, indkaldes ny generalforsamling, der skal afholdes inden en måned. På denne generalforsamling kan forslaget vedtages ved almindeligt stemmeflertal uden hensyn til antal fremmødte medlemmer.

Stk. 3
Ændring af foreningens vedtægt kræver Byrådets godkendelse.

Således vedtaget på stiftende generalforsamling den 22.10.2007

I bestyrelsen

Simon Bak Larsen, formand
Morten Meldgaard, næstformand
Betina Christensen, kasserer
Michael Østergård, suppleant
Erik Kristensen, webmaster

Vedtægtsændring § 13 stk. 2. Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 7.5.2011 

IÆndret ved generalforsamlingen 2017
 
I bestyrelsen
 
Morten Meldgaard, formand
Arne Jensen nest formand
Erik Kristensen kasserer
Sonny Hundebøl Mikaelsen

Hent vedtægterne i PDF format til udskrift Tryk på ikonet.